vezi mai mult

Anunț angajare funcții vacante
25.05.2022     
 
Concurs funcție vacanta: Padurar cantonul nr.3 Ocolul Silvic Cuhurești
17.05.2022     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Concurs functie vacanta Specialist securitatea si sanatatea in munca
04
05.2021
Concurs functie vacanta Specialist securitatea si sanatatea in munca
   
 

ANUNT

Concurs funcţie vacanta                                                                                        04.05.2021

 

ÎS”ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ SOROCA” este in cautarea unui Specialist Securitate si Sanatate in Munca.


 
Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs: 

La funcţia vacanta în cadrul intreprinderei pot candida persoanele care intrunesc cel putin urmatoarele condiţii:

a) condiţii legale

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, cu diplomă cel putin de studii medii speciale silvice sau echivalentă;

- cunoaşte limba rusă;

- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

b) criterii specifice

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

- nu a fost sancţionat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate

- cunoaşte regulamentele şi îndrumările privind securitatea şi sănătatea în muncă;

 

- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

 Responsabilitati:
- Instruirea si informarea personalului in domeniul protectiei muncii
- Efectuarea instruirilor introductiv-generale
- Efectuarea controalelor in baza programului de activitate la toate locurile de munca
- Organizarea proceselor interne de audit SSM
- Monitorizarea si coordonarea activitatilor de prevenire si protectie

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă  Dosarul de concurs, care conţine:

-CV;

- copia buletinului de identitate;

- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;

- scrisoarea de motivaţie;

- scrisoarea de recomandare;

- copia carnetului de muncă.

Cunoasterera legislatiei in vigoare

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr.186-XVI din 10 iulie 2008

Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nr.756 – XIV din 24 decembrie 1999 

Hotărârea Guvernului nr.513 din 11 august 1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urmaunui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale;

Hotărârea Guvernului nr.1101 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale;

Hotărârea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare  a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr.1223 din 09 noiembrie 2004 privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar;

Hotărârea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004 cu privire la aprobarea Listei – tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare;

Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea Regulamentulului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.95 din 05 februarie 2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008:

a) Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locurile de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale;

b) Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitatea şi sănătatea în muncă;

Hotărârea Guvernului nr.353 din 05 mai 2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.603 din 11 august 2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.80 din 09 februarie 2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

Hotărârea Guvernului nr.244 din 08 aprilie 2013privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.362 din 27 mai 2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz;

Hotarârea Guvernului nr.541 din 07 iulie 2014  cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor;

Hotărârea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare;

Hotărârea Guvernului nr.589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice;

Hotărârea Guvernului nr.819 din 01 iulie 2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor;

Hotărârea Guvernului nr.1025 din 07 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc;

Hotărârea Guvernului nr.1282 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională;

Hotărârea Guvernului nr.1324 din 08 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil;

Hotarârea Guvernului nr.1408 din 27 decembrie 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.

Hotărârea Guvernului nr.506 din 05 iulie 2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor;

Hotărârea Guvernului nr.552 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale;

Hotărârea Guvernului nr.775 din 02 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.608 din 03 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea securităţii radiologice în activităţi cu surse de radiaţie ionizantă în exteriorul incintei special amenajate;

Hotărârea Guvernului nr.151 din 07 martie 2019 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -25.05.2021, ora 17.00.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.